Рекомендації KNF (орган фінансового нагляду): організація, управління, нагляд і контроль за процесом призначення і виплати компенсації.

Сьогодні хочу присвятити свою статтю рекомендаціям від органу фінансового нагляду Польщі щодо управління, нагляду та контролю за процесом призначення та виплатою компенсацій. Ця інформація буде також дуже корисна громадянам України, Росії та Білорусі, у випадках відхилення від нижчезазначених рекомендацій слід подати скаргу до органу фінансового нагляду.

“Рекомендації щодо організації управління, нагляду та контролю за процесом визначення та виплати компенсації.

1. Рекомендація 1
Страхова компанія повинна мати організаційну структуру для правильного функціонування процесу визначення та виплати компенсації.

1.1. Страхова компанія повинна мати відповідну документацію, що визначає організаційні підрозділи, відповідальних осіб, зокрема, за процес визначення та виплати компенсації із зазначенням сфери відповідальності та принципами звітності керівництву.

1.2. Співробітники страхової компанії, відповідальні за документацію з рішенням щодо намірів визнати або відмовити у задоволенні вимог повністю або частково від імені страхової компанії, також повинні мати довіреність, яка не викликає жодних сумнівів щодо їх повноважень.

2. Рекомендація 2
Керівництво страхової компанії має забезпечити ефективне управління процесом визначення та виплати компенсації.

2.1. Керівництво страхової компанії має здійснювати дії, необхідні для належного та дієвого управління процесом визначення та виплати компенсації, у тому числі для виявлення, вимірювання, моніторингу ризику, пов’язаним з цим процесом.

2.2. Якщо це виправдано масштабом діяльності, а також розміром і профілем ризику, пов’язаними з цією діяльністю, то з групи керівників має бути призначена особа, відповідальна за процес визначення та виплати компенсації, що має компетенцію і професійний досвід в цій області.

2.3. Колективу керівник слід регулярно аналізувати поточну ситуацію в процесі визначення та виплати компенсації, зокрема, аналізувати звіти, що містять сукупну інформацію істотного характеру з точки зору бізнес-профілю страхової компанії. А також рекомендації щодо процесу встановлення та виплати відшкодування збитків за договорами страхування OC власникам автотранспортних засобів.

3. Рекомендація 3
Наглядова рада повинна контролювати функціонування процесу визначення і виплати відшкодування в межах обсягу масштабів здійснюваної діяльності, скоригованої з урахуванням її розміру і профілю ризику, пов’язаного з цією діяльністю.

3.1. Наглядова рада повинна контролювати дії керівництва, що необхідні для виявлення, вимірювання, моніторингу і управління ризиками, пов’язаними з процесом визначення та виплати компенсації.

3.2. Наглядова рада має отримувати звіти від ради правління, котрі містять інформацію щодо істотних проблем, що виникають в процесі призначення і виплати компенсації, в комплекті з даними щодо якості цього процесу з точки зору профілю діяльності страхової компанії, а також інформацію про періодичність процесу, враховуючи масштаби операцій і розмір ризику, пов’язаного з цією діяльністю.

4. Рекомендація 4
Страхова компанія повинна розробити, прийняти і забезпечити функціонування процедур, що охоплюють процес визначення та виплати компенсації.

4.1. Описи процедури складені польською мовою, повинні бути досить простими, точними і всебічними, щоб забезпечити відповідність діяльності страхової компанії з законодавством. Процедури повинні, зокрема, включати:

– спосіб подання заявки,
– метод визначення фактів настання страхового захисту,
– метод комутації між ліквідатором та юридичними особами в ході судового розгляду при визначенні та виплаті компенсації (зокрема, потерпілій стороні, винуватцю шкоди, судам, прокуратурі, поліції, медичним установам),
– спосіб виконання інформаційних зобов’язань страховою компанією в ході судового розгляду по встановленню та виплаті компенсації,
– спосіб регулярного контролю за суб’єктами справи судового розгляду, що стосуються визначення та виплати компенсації (зокрема, потерпілого, винуватця шкоди, судів, прокуратури, поліції, медичних установ),
– метод визначення відповідальності страхової компанії,
– метод визначення суми компенсації,
– спосіб забезпечення своєчасного проведення розгляду щодо встановлення та виплати компенсації, а також рекомендації щодо визначення та виплати компенсації моральної шкоди за договорами страхування для власників транспортних засобів,
– процес розгляду скарг / претензій у зв’язку з розглядом визначення та виплати компенсації,
– метод збору та архівування документації.

4.2. Процедура визначення розміру компенсації повинна включати:
– обставини, які страхова враховує при визначенні розміру шкоди, що випливає з прецедентного права Верховного Суду і загальноприйнятої судової практики,
– обставини, які страхова організація враховує при визначенні розміру збитків потерпілої або померлої сторони для виплат компенсації за нанесення шкоди або збільшення розміру виплат, що випливають з прецедентного права Верховного Суду і загальноприйнятої судової практики,
– докази, на яких ґрунтується страхова компанія, визначивши обставини прийняті при встановленні розміру заподіяної шкоди потерпілої або померлої сторони,
– методи оцінки обставин, які страхова організація враховує при визначенні розміру шкоди,
– спосіб визначення суми, на яку була зменшена або збільшена компенсація в результаті визначення вкладу потерпілої або померлої сторони до моменту заподіяння шкоди,

4.3. Процедури повинні бути структуровані таким чином, щоб не було дублювання між організаційними підрозділами страхової компанії та робітниками, неприпустимі робочі області з невизначеною зоною відповідальності.

4.4. Страхова компанія повинна контролювати виконання процедур, зокрема, забезпечувати, щоб співробітники страхової компанії ознайомлювалися з цими процедурами і розуміли їх, перевіряли правильність їх виконання і розробляли їх модифікації, з метою забезпечення оптимізації процесу визначення та виплати компенсації з точки зору діяльності страхової компанії, а також вимог що випливають з правових норм та захисту інтересів потерпілих сторін.

4.5. Щоб гарантувати правильність виконання процедур, страхова компанія повинна застосовувати заходи для консолідації та контролю в рамках визначення та виплати компенсації, наприклад, записувати телефонні розмови, використовувати «таємного клієнта» та інше.

4.6. Процедури та правильність їх виконання повинні проходити регулярну перевірку з боку керівництва в рамках системи внутрішнього контролю не рідше одного разу на рік і кожного разу у випадку істотних змін у діяльності страхової компанії. Проведення перевірки має бути задокументовано, разом з рекомендаціями щодо процесу встановлення та виплати відшкодування збитків за договорами страхування OC власникам автотранспортних засобів.

5. Рекомендація 5
Страхова компанія повинна забезпечити ефективне функціонування  системи внутрішнього контролю та функцій внутрішнього аудиту, що охоплюють процес визначення та виплати компенсації, розробленої таким чином, щоб надавати підтримку керівництву і раді спостереження у виконанні  своїх обов’язків, пов’язаних з управлінням і наглядом за цим процесом.

5.1. Страхова компанія в рамках системи внутрішнього контролю повинна мати ефективну систему виявлення порушень у процесі визначення та виплати компенсації та адекватну систему звітності про ці порушення, в якій, зокрема, слід вказувати частоту порушень, адресатів та мінімальний опис ситуації.

5.2. Страхова компанія повинна мати інструменти, що дозволяють здійснювати постійний моніторинг за процесом визначення і виплати компенсації, зокрема, щодо своєчасності виявлення інцидентів катастрофічного характеру, а також претензій з нестандартними сумами моральної шкоди здирницького характеру.

5.3. Страхова компанія повинна забезпечити процес встановлення та виплати компенсації відповідно до законодавства Польщі, беручи до уваги прецедентне право Верховного Суду, врегульоване прецедентне право загальних судів, рекомендації керівників щодо принципів виконання процедур, прийняті страховою організацією. Зокрема:

– оцінка можливого впливу будь-яких змін у правовому середовищі на процес визначення та виплати компенсації,
– виявлення та оцінка ризику, пов’язаного з недотриманням правових норм при визначенні та виплаті компенсації,
– оцінка заходів, прийнятих для запобігання недотримання правових норм,
– консультування керівництва щодо недотримання правових норм при визначенні та виплаті компенсації.

5.4. У разі якщо це виправдано масштабом бізнесу, а також розміром і профілем ризику, пов’язаного з діяльністю, страхова організація повинна забезпечити проведення внутрішніх аудитів у процесі визначення і виплати компенсації за допомогою спеціалізованих осіб у цій галузі.

5.5. Особи, згадані в Рекомендації 5.4. повинні діяти об’єктивно і незалежно. Відсутність об’єктивності або незалежної думки часто трапляється в таких випадках, коли ці особи проводять аналіз дії в процесі встановлення та виплати відшкодування, за які вони відповідали протягом року, що передує цьому дослідженню.

5.6. Якщо надання послуг особами, зазначеними в Рекомендації 5.4. неможливе, їх об’єктивність або незалежність обмежена щодо процесу визначення і виплати компенсації, та щодо реконструкцій стосовно моральної шкоди за договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, інформація про такі обмеження повинна бути розкрита і належним чином донесена цими особами відповідно до правил прописаних у відповідних процедурах.

5.7. Процес визначення і виплати компенсації повинен бути постійним елементом внутрішніх аудитів, побудованих, зокрема, на основі документованої методики оцінки ризиків в цій області. При розробці планів внутрішніх аудитів, що стосуються процесу визначення та виплати компенсації, страхова компанія повинна враховувати: ступінь централізації цього процесу і технологічні можливості страхової компанії, а також обсяг наданих повноважень і діапазон доручених дій.

5.8. Звіти про проведені внутрішні аудити повинні направлятися керівництву організаційних підрозділів страхової компанії, незалежно від того були виявлені які-небудь порушення чи ні.

5.9. Результати внутрішнього аудиту завжди повинні бути задокументовані й представлені Раді директорів і Комітету з аудиту або Наглядовій раді. Дії страхової компанії у зв’язку з результатами внутрішнього аудиту повинні бути перевірені та при необхідності підкориговані.

6. Рекомендація 6
Страхова компанія повинна розробити, прийняти та забезпечити функціонування системи управлінської інформації, що стосується процесу призначення та виплати компенсації, згідно з масштабом діяльності, розміром і профілем ризику, пов’язаного з цією діяльністю, це є невід’ємною частиною системи управління страховою компанією, що дозволяє ідентифікувати ризики що з’являються у робочому процесі.

6.1. Основою для повноцінного функціонування інформаційної системи управління, яка пов’язана з системою внутрішнього контролю, повинні бути письмові процедури. Ці процедури повинні враховувати організаційну структуру страхової компанії, завдання, здійснювані в процесі призначення та виплати компенсації, ІТ-системи, використовувані в цьому процесі, кадрові ресурси і розподіл завдань в рамках управління персоналом.

6.3. Інформаційна система управління повинна надавати керівництву на окремих рівнях управління, доступ до надійної та достовірної інформації про процес визначення та виплати компенсації, яка має відношення до профілю страхової організації, включаючи:
– кількість звернень з вимогами про відшкодування,
– своєчасність виконання встановлених законом зобов’язань,
– своєчасна виплата компенсації,
– дані про виплату компенсації,
– дані про відмови у виплаті компенсації,
– кількість скарг поданих до страхової організації щодо процесу визначення та виплати компенсації,
– кількість судових розглядів проти страхової компанії щодо відшкодування збитків,
– ризики, виявлені в процесі визначення та виплати компенсації,
– дані про створення резерву,
– загальнодоступні ринкові дані щодо виплачених сум компенсації,
– інформація про суми компенсації, що призначається судами.

6.4. Управлінська інформація, адресована керівництву страхової організації, повинна надаватися з частотою, скоригованою з урахуванням масштабу бізнесу, а також розміру і профілю ризику, пов’язаного з цією діяльністю, щоб оптимально використовувати дані у повсякденному управлінні, моніторингу або нагляді за процесом визначення та виплати компенсації, а також за ризиками, що виникають в цьому процесі.

6.5. Процедури, що визначають систему управлінської інформації і її функціонування, повинні переглядатися не рідше одного разу на рік.

7. Рекомендація 7
Страхова організація повинна забезпечити аутсорсинг аби не привести до погіршення якості процесу визначення та виплати компенсації, а також систему управління страховою організацією.

7.1. Страхова організація, повинна повідомити наглядовий орган за 30 днів до здійснення передачі на аутсорсинг основних або важливих видів діяльності у процесі визначення і виплати компенсації, а також про істотну зміну цих видів діяльності.

7.2. Аутсорсинг не звільняє страхову компанію від відповідальності за шкоду, заподіяну потерпілим у результаті невиконання або неналежного виконання договору.

7.3. Страхова компанія повинна мати актуальні, повні, згідно з законодавством і адекватні характеру, масштабу і виду діяльності, процедури, про застосування аутсорсингу, що визначають, зокрема, спосіб вибору постачальника послуг, інформацію, яка повинна бути включена в договорі з цим постачальником, зразок договору, а також рекомендації, що стосуються процесу визначення та виплати відшкодування збитків за договорами страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а також докладні умови виконання доручених дій і процес аналізу ризиків, пов’язаних з аутсорсингом.

7.4. Процедура вибору постачальника послуг повинна враховувати ризики, пов’язані з оцінкою рівня безпеки, що надаються постачальником послуг, і якістю дій.

7.5. Страхова організація повинна проаналізувати ризики, пов’язані з банкрутством постачальника послуг або його раптовою відмовою від співпраці, та розробити ефективний план дій пов’язаний з виникненням таких ситуацій.

7.6. Страхове підприємство повинно контролювати якість  послуг, а також процес визначення та виплати компенсації, всі спостереження, що випливають з моніторингу, повинні бути представлені керівництву страхового підприємства. Масштаб, частота, методи моніторингу і звітність повинні враховувати специфіку діяльності, переданої на аутсорсинг.

7.7. У договорі, що укладається між страховою компанією і постачальником послуг, предметом якого є аутсорсинг, на який покладено виконання діяльності, пов’язаної з процесом визначення та виплати компенсації, слід вказати:
– зобов’язання постачальника послуг здійснювати зовнішню діяльність таким чином, щоб забезпечити відповідність процесу визначення і виплати компенсації з юридичними нормами, а також процедурами, що регулюють цей процес,
– обов’язок постачальника послуг інформувати страхову організацію про всі події, які можуть зробити істотний вплив на його здатність виконувати зовнішню діяльність або відповідність діяльності страхової компанії з законом,
– правила відповідальності постачальника послуг за невиконання або неналежне виконання аутсорсингу (у тому числі опис штрафів),
– чітко визначити механізми контролю за аутсорсингом (тобто правила оцінки співпраці з постачальником послуг, чіткі правила аудиту постачальника послуг, включаючи обсяг контролю, правила і терміни для запитів постачальника після перевірки),
– обсяг інформації та документації, що передається постачальником послуг у зв’язку з виконанням доручених дій шляхом аутсорсингу,
– правила звітності постачальником послуг страховій організації у сфері діяльності, переданої на аутсорсинг, у тому числі, правила складання статистики про виконання поставлених завдань, що дозволяють оцінити рекомендації щодо процесу встановлення та виплати відшкодування збитків за договорами страхування OC власниками автотранспортних засобів страховою компанією, ефективність і якість виконання доручених послуг в рамках процесу встановлення та виплати відшкодування,
– положення, котрі забезпечують виявлення і врегулювання належним чином конфлікт інтересів між постачальником послуг та страховою організацією,
– чітко визначена система взаєморозрахунків між страховою компанією та постачальником послуг,
– чіткі та зрозумілі умови розірвання договору, в тому числі опис крайніх термінів розірвання договору в результаті його припинення,
– умови для продовження аутсорсингу, в тому числі положення, що гарантують виконання зобов’язань постачальником послуг,
– зобов’язання постачальника послуг співпрацювати з контролюючим органом у здійсненні діяльності, покладеної на аутсорсинг, зокрема постачальник послуг повинен:
– забезпечити контролюючому органу фактичний доступ до даних, пов’язаних з дорученою діяльністю,
– дозволити органу контролю провести перевірку діяльності та  стану дій в області зобов’язань покладених на постачальника послуг.

8. Рекомендація 8
Страхова організація повинна розробити, впровадити та забезпечити функціонування системи оплати праці ліквідаторів, що забезпечують ефективний хід процесу визначення та виплати компенсації.

8.1. Процедури, що визначають систему винагороди ліквідаторів, повинні чітко, прозоро і точно визначати:
– спосіб визначення розміру окладу, заснований на об’єктивних критеріях і враховуючи тип виконуваної роботи, кваліфікацію, необхідну для її виконання, обсяг і якість виконаної роботи,
– методи визначення розміру змінних критеріїв винагороди (наприклад, бонуси за виконання завдань, щоквартальні винагороди, щорічні винагороди, надбавки і т. д.), засновані на кількісних і якісних критеріях, що належать до виконаної роботи, якщо такі існують у сфері роботи страхової організації,
– перевірка відповідності об’єктивним критеріям, що становлять основу для набуття права на змінні критерії винагороди.

8.2. Страхова організація не повинна виплачувати винагороду ліквідатору виходячи із суми компенсації, встановленої цим же ліквідатором.

8.3. Процедури, що визначають систему винагороди ліквідатора, повинні містити елементи, мотивуючі ліквідатора виконувати свої завдання найкращим чином, зокрема:

– висока якість виконуваної роботи,
– швидкість ведення судового розгляду по встановленню та виплаті компенсації,
– дотримання правових норм і процедур, зокрема тих, які вимагають від страхової організації дотримання принципу повної виплати компенсації,
– ведення справ про визначення та виплату компенсації таким чином, щоб зменшити скарги,
– турбота про репутацію страхової.

8.4. Страхова компанія повинна контролювати застосування процедур, які визначають систему винагороди ліквідаторів, необхідно забезпечити також перевірку правильності прийнятої системи винагороди ліквідаторів і розроблених змін вищевказаних процедур, зокрема, для забезпечення того, щоб процес визначення та виплати компенсації був оптимальним з точки зору діяльності страхового підприємства, правових вимог і захисту інтересів потерпілих.

8.5. Процедури, що визначають систему винагороди ліквідаторів і їх використання, повинні розглядатися не рідше одного разу на рік.

9. Рекомендація 9
Страхова компанія повинна гарантувати, що співробітники, які виконують дії в процесі визначення та виплати компенсації, володіють компетентними знаннями щодо виконуваних дій, зокрема, шляхом доступу до навчання.

9.1. Страхова компанія повинна організовувати регулярні тренінги для працівників, які виконують діяльність в рамках процесу визначення і виплати компенсації, що охоплюють питання, пов’язані із забезпеченням відповідності діяльності страхової організації законодавчим нормам, рішенням Верховного Суду та на їх основі встановленою прецедентною практикою.

9.2. Страхова організація повинна вибрати з управлінської команди особу, відповідальну за визначення обсягу знань, пов’язаних з процесом визначення та виплатою компенсації, що відповідає займаній посаді і формам передачі цих знань.

9.3. Формами передачі знань, пов’язаних з процесом визначення та виплатою компенсації, можуть бути, наприклад: спеціальні навчання, презентації, звіти. Особа вказана в Рекомендації 9.2 »

Компенсація за сексуальну дисфункцію для іноземних громадян та громадян Польщі

parting-4350198_960_720

Сьогодні, у своєму україномовному блозі, я хочу торкнутися дуже делікатної теми, теми компенсації за сексуальну дисфункцію.

Мені важко судити про цю тему з точки зору обох статей, але, безсумнівно, особисто мені, як жінці, перспектива відчуття завданої шкоди, у результаті якої дійшло б до порушення сексуальних функцій, представляється несприятливою.

Ось чому мене завжди дивувало, що таблиця шкоди здоров’ю у випадку втрати статевого члена чи репродуктивної функції дає тільки 40% збитку здоров’ю. Можливо, з точки зору функціонування організму, це не така радикальна втрата, як травма п’ясткової кістки, яка може бути оцінена у 30% пошкодження. Глибоко переконана, що будь-який чоловік або жінка, готовий поміняти травму пеніса чи втрату репродуктивної функції на травму п’ясткової кістки або будь-яку іншу травму, але ми зараз не про це.

Жарти жартами, але тема досить серйозна. Хочу відзначити, що розмір компенсації за сексуальну дисфункцію ніяким чином не залежить від громадянства, іноземці так само як і громадяни Польщі отримують відшкодування за пошкодження, сума виплат залежить тільки від проценту завданого збитку.

Як для чоловіка, так і для жінки погіршення якості статевого життя є дуже значним.

Переглядаючи нещодавно один із вироків Окружного Суду в Познані, я натрапила на наступне (номер справи XVIII C 508/15б рішення від 23 лютого 2018 року).
Мотоцикліст в результаті ДТП отримав травми у вигляді перелом хребця на ділянці L4, травми тазу, перелом четвертої та п’ятої плеснової кістки, забої правого стегна з раною на бічній поверхні і перелом вертлюги великої стегнової кістки з права.

Самі по собі ці травми вже мають серйозні наслідки для здоров’я позивача.

Крім того, в результаті ДТП потерпілий був “виключений” з нормального життя, став потребувати допомоги третіх осіб. Це зробило негативний вплив на психічне здоров’я позивача.

Він страждав від сексуальної дисфункції та нетримання сечі. У потерпілого виявлені порушення потенції, зниження лібідо. У зв’язку з цим позивач відправився 22 червня 2012 року на консультацію до сексолога. Використання позивачем психотропних, знеболюючих і снодійних таблеток, чинить додатковий негативний вплив на його сексуальну сферу життя.

Після травм, отриманих під час аварії 11 червня 2010 року, виникла сексуальна і нейрогенна дисфункція сечового міхура. Ці хвороби мають постійний характер.
Постійна шкода здоров’ю позивача від отриманих травм в результаті ДТП 11 червня 2010 року становить:

– 7%-за фіксований невроз, пов’язаний з отриманою травмою,
– 5%, враховуючи перенесений перелом V плеснової кістки,
– 10% враховуючи больовий синдром попереково – крижового радикуліту,
– 3% враховуючи перенесений перелом IV плеснової кістки,
– 40% через нейрогенну дисфункцію сечового міхура та еректильну дисфункцію.
Загальний незворотний збиток здоров’ю позивача становить 65%.

З установленими фактами суд постановив, що розумна сума для постраждалої сторони складе 132 000 злотих.

«З урахуванням вищевикладеного і, зокрема, беручи до уваги вищезазначені розміри та тип травм, понесених позивачем, що призвело до 65% -ному непоправного збитку для здоров’я, тривалого процесу лікування та реабілітації, обмежень і змін у повсякденному житті (у тому числі необхідність використовувати допомогу третіх осіб, фактичну непрацездатність), невротичні розлади, погіршення фінансового стану позивача, з-за чого він втратив майно та особливо серйозну для чоловіка у віці позивача сексуальну дисфункцію, відповідно до рішення суду у даній справі витребувана позивачем сума в 132 000 злотих є відповідною компенсацією в грошовому вираженні. На думку суду, ця сума враховує ступінь збитку і щоденні наслідки аварії, щодо болю, урологічної та сексуальної дисфункції. Сума також представляє економічну цінність для позивача”.

Мало чи багато ?

Здається, що це занадто мало, хоча слід додати, що жертва була вже людиною немолодою, у нього були діти. Тому суд розглядав справу з точки зору втрати задоволення, а не перспективами створення сім’ї. На мою думку, якби потерпілий був молодим хлопцем, то ця компенсація повинна була б бути в два рази вище.

Як в Польщі страховики борються з позовами про компенсацію іноземним громадянам за травми пов’язані з ушкодженням шийного відділу хребта.

spinal-column-246273_960_720

Ушкодженням шийного відділу хребта — не медичний термін, що означає пошкодження опорно-рухового апарату, отримане при різкому прискоренні або гальмуванні в момент, коли тіло потерпілого було до цього не готове.

Страхові компанії стосують мало приємну стратегію захисту у спорах з потерпілими, які вимагають компенсацію або відшкодування за наслідки дорожньо-транспортної пригоди та отримані травми пов’язані з пошкодженням шийного відділу хребта.

Польські страховики методично наполягають на досить багаторівневих і дуже дорогих для розгляду справи процедур в здавалося б, тривіальних судових справах, в яких доводиться доказувати все навіть, те що вже доведено.

Крім іншого, страхові компанії вимагають спільний висновок експерта з реконструкції ДТП та спеціаліста з медицини, які мають визначити чи дозволяють сили, що діють в результаті аварії, пошкодити автомобіль і описати події котрі дозволяють вважати, що саме даний випадок привів до звільнення сили, яка викликала травму шийного відділу хребта.

Один з моїх клієнтів поділився зі мною цікавим рішенням Вроцлавського суду, в цьому рішенні Суд дуже грамотно розправився з вимогою страхової компанії перевірити експертний висновок. Хочу поділиться цим рішенням зі своїми україномовними читачами, сподіваюся ця інформація буде для Вас дуже корисною.

Рішення Вроцлавського суду від 10.102.2014 у справі номер: II Ca 1097/14:
“На думку Суду, травми, отримані позивачем, були пов’язані з інцидентом 16 жовтня 2012 року, і ступінь пошкодження транспортних засобів, причетних до аварії, не може вказувати на паралельність тілесних ушкоджень, отриманих в результаті цього ДТП на тілі водія або пасажира. Судові експерти, на їх спільну думку, не сумнівалися в тому, що травми, виявлені у позивача виникли в результаті події 16 жовтня 2012 року; позивач отримав типову травму через механізм «удар батогом», тобто в результаті зіткнення раптового руху голови вперед, коли шийний відділ хребта здійснює раптовий рух у напрямку удару, а потім у протилежному напрямку. Ця травма також описується як прискорено-уповільнена, де в результаті удару взаємодіють сили, які поширюються по опорно-руховому апараті шийного відділу хребта. Суд повністю погодився з думкою експертів та їх твердженнями про те, що ступінь пошкодження транспортних засобів, причетних до аварії, не може свідчити про паралельність травм, отриманих в результаті ДТП, водієм або пасажирами. Експерти відзначили, що ці обставини також залежать від інших факторів, що змінюються у світлі конкретних обставин. Водночас суд відхилив клопотання відповідача зобов’язати експертів вказати, на яких підставах вони ґрунтуються, а також надати відомі експертам результати наукових досліджень в цій області та відомі результати експериментальних випробувань, у котрих було б встановлено, що зіткнення транспортних засобів яке призводить до пошкодження кузовних елементів транспортного засобу не викликає пошкоджень опорно-рухового апарату шиї. На думку районного суду, загальновідомим фактом є те, що є дорожні пригоди, в яких транспортні засоби піддаються пошкодженню до такої міри, що шкода кваліфікується як так званий загальний збиток; приймаючи ж хід міркувань відповідача про те, що тілесні ушкодження учасників зіткнень повинні бути відповідні до пошкоджень транспортних засобів, в яких вони перебували, а у випадках так званого повного збитку, постраждалі особи повинні отримати дуже тяжкі тілесні ушкодження або навіть померти, що відбувається не в кожному ДТП”.

Компенсація за зламану руку для громадянина України, Росії та Білорусі

Перелом руки є дуже поширеним результатом нещасного випадку. Переломи верхньої кінцівки найчастіше виникають під час дорожньо-транспортних пригод та в наслідок падінь на тротуар, це може трапиться в будинку, в магазині на слизькій підлозі, на роботі або в спортзалі під час занять спортом.
Залежно від типу перелому кістки, лікування включає в себе нанесення гіпсової пов’язки на кілька тижнів, а у випадку більш серйозних травм, хірургічне втручання з використанням гвинтів, шурупів або пластин. Після того як кістка руки зрослася, вона ще не повноцінно функціонує, й необхідні відновлювальні процедури.
Якщо потерпілий іноземець має власну страховку від нещасного випадку, він може отримати грошову допомогу у зв’язку з цим випадком від своєї страхової компанії. Розмір виплати залежить від страхової суми, зазначеної в полісі, а також ступеня незворотного збитку здоров’ю. Цей ступінь залежить від зміщень, обмежень рухливості, вторинних змін, деформацій та обмежень функції верхньої кінцівки та становить від 1 до 40 відсотків.
Набагато більші можливості дає використання полісу ОСАГО винуватця аварії. Така ситуація має місце, якщо травма є результатом ДТП  або перелом руки стався в результаті падіння на дірявому або засніженому тротуарі, на слизькій підлозі в магазині, при виході з автобуса або в іншому випадку, де винуватцем є третя особа.
Крім отримання компенсації за вище вказаним страховим полісом від винуватця нещасного випадку громадянин України, Росії та Білорусі також може отримати відшкодування на покриття витрат, пов’язаних з нещасним випадком, які можуть бути дуже значними. Купівля знеболюючих або антикоагулянтів повинна бути компенсована. Точно так само як і спеціальне харчування, рекомендоване після перелому руки в формі дієти, багатої кальцієм, вітаміном D та магнієм, тягне за собою збільшення витрат та додаткове навантаження на сімейний бюджет. Ці витрати повинні бути відшкодовані правопорушником або його страховиком. Потерпілий також може зажадати відшкодування витрат на приватні медичні візити та реабілітацію, якщо він доведе, що не було можливості скористатися системою NFZ в найближчий термін.
Компенсація шкоди яка наступила в наслідок нещасного випадку також повинна покривати витрати на догляд, який потрібно людині зі зламаною рукою після нещасного випадку. Важко уявити виконання повсякденних дій з переламаною рукою в гіпсі. Ці витрати підлягають оплаті, навіть якщо турбота про потерпілого була покладена на близьку людину.
Втрата доходу громадянином України, Росії та Білорусі після нещасного випадку також повинна бути компенсована винуватцем аварії або його страховою компанією. Потреба у відпустці через хворобу означає, що постраждала особа не може виконувати оплачувану роботу у зв’язку з нещасним  випадком.
Основною вимогою після перелому руки є компенсація за шкоду, біль та страждання, пов’язані з нещасним випадком. Розмір компенсації в Польщі залежить від багатьох факторів. Розмір завданих збитків здоров’ю має велике значення, але також враховуються тривалість та складність лікування і реабілітації, вплив аварії на особисте, професійне та соціальне життя потерпілого, необхідність та тривалість використання необхідної допомоги третіх осіб, вік потерпілого і багато іншого. Кожен випадок індивідуальний, тому розмір компенсації після перелому руки може варіюватися від декількох тисяч до декількох десятків тисяч злотих.

Чи повинен страховик забирати уламки (металобрухт) автотранспортного засобу?

 

autos-4461733__340

Сьогодні, хотіла б висвітлити тему ліквідації уламків автотранспортного засобу і відповісти на поширене питання, хто саме має заплатити за металобрухт.
Так званий загальний збиток, тобто модель компенсації шкоди завданої транспортному засобу, являє собою різницю між вартістю автомобіля до пошкодження і вартістю уламків автомобіля після ДТП, це є звичайним явищем у процесі ліквідації шкоди. Тим більше, що вартість автомобілів в Польщі дуже низька, а вартість послуг ремонту та запчастин збільшується з кожним роком.
Загальний збиток виникає, коли загальна передбачувана вартість ремонту перевищує вартість автомобіля в стані до виникнення пошкодження (страховий поліс ОСАГО), або відсоток, встановлений у договорі AвтоКаско (зазвичай близько 70%), щодо компенсації надається в розмірі, що відповідає ринковій вартості автомобіля в стані до аварії за вирахуванням вартості запчастин.
Однак з ліквідацією автотранспортного засобу у постраждалої сторони є суттєва проблема – металобрухт.
Мене регулярно запитують, чи повинен страховик після виплати компенсації взяти металобрухт автомобіля собі та виплатити за нього компенсацію?
На жаль, у разі виплати відшкодування по страхуванню цивільної відповідальності винуватця шкоди, страхова компанія не зобов’язана за законом забирати собі залишки пошкодженого транспортного засобу.
Законодавством Польщі не передбачені такі обов’язки — більш того, саме поняття загального збитку не є поняттям, що випливає з правових норм, а тільки з судових рішень.
На практиці ж значна частина страхових компаній йде в разі ліквідації цього виду шкоди «на зустріч» постраждалим. Страхові компанії зазвичай розміщують для продажу уламки транспортного засобу на своїй інтернет платформі, де металобрухт буде придбано автомобільними дилерами або майстернями на запчастини.
Потерпіла сторона у разі повного пошкодження автотранспортного засобу повинна
попросити страховика забрати собі металобрухт та виплатити відшкодування його вартості, існує дуже велика ймовірність того, що страхова компанія виконає це прохання. Однак, якщо страховик відмовляється, не може організувати продаж запчастин та не може знайти покупця, то залишається тільки шукати когось самостійно.
Особисто я не бачу причин, через які в разі повного знищення автомобілю не ввести обов’язок придбання уламків страховиком. Крім того, можна навіть задуматися про те, чи не повинен існувати закон на території Польщі, що забороняє ремонтувати автомобілі, які зазнавали повного знищення, особливо якщо це знищення безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху.

Чи повинен страховик відшкодувати іноземному громадянину витрати на автомийку?

car-wash-3960877_960_720

З цікавим запитанням звернулася до мене нещодавно одна автомайстерня в інтересах якої ми ведемо кілька судових спорів проти страхових підприємств.
Отже, клієнт, що керує майстернею, після виконаного ремонту пошкодженого в результаті ДТП автомобіля, їде на автомийку.
Він несе витрати на миття автомобіля після ремонту та лакування. До сих пір, попри те, що бізнес працює протягом багатьох років вартість авто мийки покривав мій клієнт власним коштом, навіть при тому, що витрати за завдану шкоду винуватець брав на себе. Він навіть не додавав вартість мийки до ціни своїх послуг.
І оскільки ідеї іноді приходять в голову із запізненням, то після декількох років оплати мийки з власних грошей у клієнта виникло питання, чи правильно це?
Відповідаючи на питання, ми повинні визначити, чи є вартість миття автомобіля після виконання послуг ремонту, заміни деталей або його лакування в так званому адекватному причинно-наслідковому зв’язку зі завданим збитком.
Тобто, якби не аварія, яка призвела до ремонту, потерпілий не поніс би таку ж суму витрат або ці витрати на мийку необхідні для ліквідації наслідків заподіяної шкоди.
Як на мене, такий причинно-наслідковий зв’язок простежується.
Очевидно, що процес ремонту та фарбування автомобіля також пов’язаний з брудом, мастилом, маслом. Тому я не бачу жодних причин, через які потерпілому, після усунення пошкоджень, повинні повернути брудну машину, і зовсім не важливо чи є потерпіла сторона громадянином Польщі чи громадянином іншої країни. Тому дані витрати мають бути покриті за рахунок страхових виплат в повному обсязі.

Сума компенсації за смерть згідно з судовими рішеннями – на підставі аналізу 7 500 вироків з бази комісії фінансового нагляду Польщі.

Компенсаційний форум – орган, що призначений Польським управлінням фінансового нагляду, з метою підготовки основ для невизначеної системи фіксування розміру компенсації за смерть близької людини.

В рамках цієї роботи було підготовлено розгорнуту доповідь, яка включає аналіз поточної практики судового розгляду по встановленню, серед іншого, сум, присуджених судами родичам загиблих в автомобільній аварії, серед яких і справи іноземних громадян.

Експерти Форуму проаналізували 7500 справ, немалий відсоток з яких складали справи іноземців, виконали титанічну роботу, “кінцевим результатом аналізу судових рішень є таблиця, розроблена для окремих відповідних категорій з урахуванням додаткових обставин, що мають вплив на суму компенсації”.

Суми в таблиці за окремими категоріями уповноважених осіб були визначені статистичними методами, на основі медіани та за умови адитивності окремих складових компенсації.

В цілях забезпечення автоматичної індексації відповідних сум на основі середнього заробітку в національній економіці Польщі за 2016 рік були розраховані  коефіцієнти компенсації.

Ось результати:

Уповноважений       Додаткові         Розмір допомоги/             Коефіцієнт                                                                 обставини       доповнення база KNF           відшкодування                                                                                                                         база KNF

 

чоловік/дружина                                           75 000 злотих                                    18,53

 

дитина                                    до 13 років                 71 750 злотих                                    17,73

у віці 13-17 років       61 750 злотих                                   15,26

у віці 18-25 років       50 875 злотих                                   12,57

старше 25 років         39 125 злотих                                   9,67

у разі смерть 2-їхніх батьків + 10 000 злотих                    2,47

якщо спільне господарство + 8 250 злотих                        2,04

у деяких випадках     +10 000 злотих                      2,47

 

Батьки                        дитина до 18 років   80 000 злотих                                    19,77

у деяких випадках     +20 000 зл.                             4,94

дитина у віці 18-25 років 65 000 зл.                                    16,06

у деяких випадках + 10 000 злотих                                     2,47

якщо спільне господарство + 10 000 злотих                      2,47

дитина старше 25 років 55 000 злотих                   13,59

у деяких випадках + 10 000 злотих                                     2,47

якщо спільне господарство + 2 000 злотих                        0,49

 

брати і сестри                        у віці до 26 років      23 750 злотих                                    5,87

у віці 26 років й вище          21 250 злотих                                    5,25

якщо спільне господарство + 7500 злотих                         1,85

 

онуки                                                             10 000 злотих                                   2,47

якщо спільне господарство + 3 375 злотих                        0,83

 

Дідусь/бабуся                                                           15 600 злотих                                    3,85

якщо спільне господарство + 5 362 злотих                        1,32

Трохи іншими даними оперує польська страхова Палата, про що буде мова в наступних статтях.

 

Чи може суд відмовити у виплаті компенсації за смерть близької людини громадянину України, Росії чи Білорусі, а також громадянам інших пострадянських країн?

З того часу, як кілька років тому в Цивільний кодекс були внесені зміни, що дозволяють вимагати виплату компенсації за смерть близької людини від винуватця нещасного випадку або його страховика, суди були переповнені подібними справами які надходили як від польських громадян, так і від іноземців. Такі справи надходять від родичів людей, що померли в результаті ДТП або в результаті іншої аварії, як, наприклад, під час нещасного випадку на роботі.

Розміри сум, які присуджуються близьким жертви аварії, бувають різними, все залежить від характеру відносин між померлим та його родичами. На розмір компенсації також впливає в якому місті розглядається справа. По-різному до виплати подібних компенсацій підходять суди міста Познань, і зовсім інший підхід у представників судової влади міста Ряшів.

Так заведено, що факт родинних відносин завжди обґрунтовує вимоги щодо виплати компенсації за смерть батька, матері або сестри/брата, дитини й т.д..

Чи завжди суди присуджують компенсацію родичам жертв нещасних випадків?

Ні, не завжди.

Щоб проілюструвати цей факт, я буду використовувати справу, яка була мені знайома завдяки знайомій судді з суду в Познані. Деякий час тому до неї надійшла справа про компенсацію за смерть матері, яка була направлена сином померлої.

Здавалося б, що це очевидний випадок і позивач отримає від страхової компанії винуватця дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої його матір загинула, десятки тисяч злотих у якості компенсації.

Проте страховик поставив під сумнів той факт, що син та його мати були пов’язані тісними зв’язками.

У період розгляду справи з’ясувалося, що протягом добрих десятиліть син не підтримував стосунки з матір’ю, не доглядав за нею і не відвідував її. За словами сусідів, він навіть не прийшов на поховання, про яке випадково дізнався від друзів.

Варто нагадати, що, як передбачено ст. 446 § 4 Цивільного кодексу: Суд може надати найближчим членам сім’ї загиблого відповідну суму грошової компенсації за заподіяну шкоду.

З цього формулювання випливає, що для того, щоб мати право вимагати виплати компенсації за смерть близького родича, навіть матері, недостатньо мати формально наявність кровного споріднення. У положені вказується слово «найближчий» – це означає, що між померлим та близьким членом його сім’ї повинні існувати тісні відносини в період, що передує смерті.

Якщо таких відносин немає, як і в описаному вище процесі, то важко очікувати іншого рішення, як тільки відхилення позову.

Чи правильно це, як Ви оцінюєте таке рішення?

Необхідно зазначити, що в разі винесення рішень про виплату компенсації за смерть близької людини громадянину України, Росії чи Білорусі, а також інших пострадянських країн, процес займає трохи більше часу, бо розгляд справи передбачає підтвердження родинного зв’язку та близьких відносин між позивачем та загиблим, що може бути ускладнено наявністю документів іноземною мовою та часом на їх переклад, проведенням допитів свідків на території України (в рамках співпраці на підставі міжнародного Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.).

Компенсація при переломі руки для громадян України, Білорусі та Росії, а також громадян інших пострадянських країн

Перше і основне питання, яке задають мені клієнти або читачі цього блогу, це питання: «Скільки я отримаю компенсації за перелом руки як іноземний громадянин?»

Як приклад, один з читачів деякий час тому звернувся до мене з таким текстом: “Пані адвокат, кілька тижнів тому я потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої у мене були синці та переломи правої руки в трьох місцях (променева кістка у двох місцях та плечова кістка зламані). Рука була хірургічно з’єднана в лікарні за допомогою гвинтів та титанової пластини. Який розмір компенсації я можу очікувати від страховика винуватця аварії? ”

Отже, в цій статті я спробую відповісти на питання, яку компенсацію може очікувати громадянин України, Білорусії та Росії, а також громадяни інших пострадянських країн, що постраждали та отримали перелом руки.

Очевидно, що для адвоката правильна відповідь на таке питання – це відповідь, “все залежить від конкретної ситуації”.

Перш за все, необхідно визначити, хто і за що саме повинен виплачувати компенсацію, у випадку ситуації яку ми тут обговорюємо.

Інакше буде виглядати ситуація в разі, коли ми хочемо отримати компенсацію від страхового поліса NW, або групового поліса PZU, зовсім по іншому виглядає компенсація, що пов’язана з ОСАГО (громадянською відповідальністю третіх осіб).

В принципі, щодо полісу NW (від нещасних випадків) або групових полісів на життя, слід відзначити, що розмір компенсаційних виплат обумовлений типом полісу та записами загальних умов страхування. В цій статті я зупинюся на позовах про відшкодування котрі стосуються цивільної відповідальності (страховий  поліс ОСАГО).

Потрібно відзначити, що в разі відшкодування шкоди громадянам України, Білорусії та Росії, а також інших пострадянських країн не існує простого обчислення, котре би дозволило визначити, скажімо, що в зазначеному вище прикладі при переломі променевої кістки сума компенсації буде виносити три тисячі злотих, а за перелом ліктьової кістки тисячу злотих.

Суд, визначаючи розмір компенсації повинен враховувати всі обставини, які супроводжують виникнення шкоди.

Важливий вік потерпілого.

Яким видом діяльності займається потерпілий? Чи вплине перелом руки на виконання роботи і ведення бізнесу?

Чи вплине перелом руки на перебування іноземця в Польщі?

Чи буде перелом руки обмежувати потерпілого у нормальній  життєдіяльності?

Чи буде змушений потерпілий у зв’язку з переломом руки відмовитися від улюбленого хобі – наприклад, не зможе грати в баскетбол або поратися в городі на ділянці?

Значення має і той факт як швидко рука зростається, чи є які-небудь ускладнення?

Потерпілий правша чи лівша?

Чи проводилася реабілітація, наскільки інтенсивною була та як довго?

Одним словом, кожна обставина, яка призвела до негативних змін у житті потерпілого, впливає на суму компенсації.

Суди, звичайно ж вдаються до експертної допомоги, у випадку  перелому руки за допомогою до ортопеда, який визначає рівень завданої шкоди здоров’ю після аварії. Очевидно, що чим більший збиток, тим вищий розмір компенсації.

Таблицю, що передбачає розмір завданих збитків в залежності від його характеру, можна знайти в Звіті Міністра праці та соціальної політики від 18 квітня 2013 року, що стосується постанови Міністра праці та соціальної політики щодо докладних правил винесення рішень про нанесення постійної або довготривалої шкоди здоров’ю.

В кінці цього поста я представлю таблицю з докладними даними, які стосуються ушкодження руки.

І все ж, повертаємося до питання яку суму компенсації може отримати потерпілий в результаті аварії за перелом руки?

Потрібно зазначити, що розмір компенсації не залежить від громадянства, значення має тільки те, як сильно перелом руки вплинув на життя людини та які наслідки залишила після себе травма.

На жаль, без посилання на конкретний випадок неможливо вказати, яку суму за перелом руки можна вимагати від страховика. З досвіду можу сказати, що цей діапазон коливається від десятка до декількох десятків тисяч злотих.

Щоб не бути голослівною, приведу кілька вироків суду, вказуючи також на факти які були ними встановлені.

І так у вироку номер справи: III Ca 1461/15, виданим Окружним судом міста  Лодзь від 30.12.2015 суд засудив до виплати 15 тисяч злотих з урахуванням раніше відшкодованої суми, апелюючи наступними фактами:

“…. 15.01.2012 року на вул. (…) в місті Лодзь позивач послизнувся на слизькому крижаному тротуарі, в результаті чого отримав перелом променевої кістки лівого передпліччя з вивихом. З точки зору експерта ортопеда непоправної шкоди здоров’ю позивачу, пов’язаною з нещасним випадком, завдано на  5%. Діапазон фізичних та психічних страждань, пов’язаних з нещасним випадком, досить значний. Це пов’язано з відчуттям болю, необхідністю залишатися в гіпсі та обмеженням фізичних навантажень. Позивачу була потрібна допомога третіх осіб для виконання основних повсякденних завдань: близько 2 годин на день протягом перших двох місяців, а потім одну годину на день протягом наступного місяця після нещасного випадку. Поточний стан здоров’я позивача задовільний з точки зору ортопедії, переламана рука зрослася правильно. Вартість ліків, необхідних в результаті нещасного випадку, складає близько 30 злотих плюс вартість мазі ліотон – близько 20 злотих. Суд взяв до відома, що у позивача в результаті аварії була зламана ліва рука, яка перебувала нерухома в гіпсі протягом 6 тижнів. Позивач не була госпіталізована, весь час знаходилася вдома, її дочка та чоловік допомагали в нормальній життєдіяльності. Позивач – правша “.

В іншому рішенні під номером справи I C 1480/12 – вирок, винесений Районним судом в місті Клодзко від 01.09.2014, де суд присудив в якості компенсації 48 000 злотих вказано наступний стан фактичний:

“У лікарні було діагностовано перелом правої плечової кістки та проведено відкрите хірургічне лікування, що полягало на анастомозі пластин типу Р (…). Права кінцівка позивача була знерухомлена за допомогою ортеза D-типу, потерпілого виписано в гарному загальному стані. Також було рекомендовано проходити огляд (…) на який позивач прийшов 08.06.2012, проведене рентгенологічне обстеження показало можливе утворення тріщин в переломі. Призначена фізіотерапія для профілактики виникнення тріщин. Після чергового огляду 7.07.2012 при рентгенологічному обстеженні було виявлено, що тріщини не зникнули, призначено лікування – лазеротерапія і мобілізація плечового суглоба. Протягом усього періоду лікування позивач брав болезаспокійливі та займався гімнастикою плечового суглоба. Позивач потребував допомоги третіх осіб в повсякденному житті, таку допомогу протягом приблизно півроку після інциденту надавав чоловік позивача. Лише після цього періоду позивач почав виконувати більшість дій самостійно. На даний час, в деяких ситуаціях, наприклад, при одяганні, позивач використовує допомогу чоловіка через обмежену рухливість правої руки в плечовому суглобі. Відчуває біль в правому плечі, наприклад, при змінах погоди, не може виконувати правою рукою більшу частину фізичної роботи, наприклад, мити вікна, не може перенавантажувати руку, періодично приймає знеболювальні ліки. На момент події позивач був безробітним, в даний час з пошуком роботи виникають проблеми через обмежену рухливість правої руки та неможливості виконувати більшу частину фізичної роботи цією рукою. Аварія вплинула на психіку позивача, вона відчуває себе неповноцінною людиною, тому що не є повністю незалежною й не може виконувати всю роботу самостійно. Оскільки позивач правша, то зараз вона вчиться виконувати фізичну роботу лівою рукою “.

Як ви можете бачити, ситуації наведені вище відрізняються один від одної, але обидві вони пов’язані з переломом руки.

Нижче я додаю фрагмент зі згаданої таблиці, де числові значення, зазначені поруч з конкретними характеристиками та інтервалом за допомогою якого лікар повинен встановити завдані збитки здоров’ю:

 

ПЛЕЧЕ

 1. Перелом плечової кістки – в залежності від вторинних змін і порушень функцій кінцівки:

а) з невеликим зміщенням та порушенням осі

права 5-15%

ліва 5-10%

б) зі значним зміщенням та порушенням осі

права 15-30%

ліва 10-25%

с) переломи ускладнені хронічним запаленням кістки, свищами, відсутністю спайки, новими утвореннями та неврологічними змінами

права 30-55%

ліва 25-50%

 1. Пошкодження м’язів, сухожиль та їх кріплень в залежності від вторинних змін та порушення функцій:

а) біцепс

правої руки 5-15%

лівої руки 5-10%

б) пошкодження інших м’язів

правої руки 5-20%

лівої руки 5-15%

 1. Втрата кінцівки в області плеча:

а) лише з 1/3 проксимального відділу плечової кістки

права 70%

ліва 65%

б) при довших куксах

права 65%

ліва 60%

 1. Грижа м’язів плеча
 2. Перелом плечової кістки – в залежності від осьових порушень та обмеження рухів в ліктьовому суглобі:

а) без значних зсувів, спотворень і обмежень рухливості

права 5-15%

ліва 5-10%

б) з великим спотворенням і значним зміщенням

права 15-30%

ліва 10-25%

 1. Защемлення ліктьового суглоба:

а) у згибі, близькому до прямого кута, зі збереженим поворотом передпліччя (75 ° -110 °)

права 30%

ліва 25%

б) з відсутністю поворотних рухів

права 35%

ліва 30%

в) в вертикальному або близькому до вертикального положення (160 ° -180 °)

права 50%

ліва 45%

г) в інших випадках – в залежності від придатності та функціональності кінцівки

права 30-45%

ліва 25-40%

 1. Спазми в ліктьовому суглобі – в залежності від діапазону згинання, розгинання й ступеня збереження поворотних рухів передпліччя:

а) при неможливості згинання до 90 °

права 10-30%

ліва 5-25%

б) при можливості згинання у більш прямий кут

права 5-20%

ліва 5-15%

Примітка: Будь-які інші пошкодження всередині ліктьового суглоба слід визначати за позиціями 117-119.

 1. Ліктьовий суглоб – в залежності від ступеня слабкості та стану м’язів

права рука 15-30%

ліва рука 10-25%

 1. Пошкодження ліктьових суглобів, ускладнених хронічним запаленням, свищами та інше. Оцінюється відповідно до пунктів 117-120, збільшення ступеня постійного або довгострокового збитку здоров’ю від 0,5%

Передпліччя

 1. Переломи всередині однієї або обох кісток передпліччя, що призводить до обмежень рухливості зап’ястя і спотворення функціональності в залежності від ступеня порушення:

а) зі спотворенням

права 5-15%

ліва 5-10%

б) зі значним спотворенням, великим обмеженням в рухливості та змінами (трофічні, циркуляційні та інше)

права 15-25%

ліва 10-20%

 1. Переломи однієї або обох кісток передпліччя – в залежності від зміщень, спотворень та труднощів функціонування:

а) зі спотвореннями та помітними труднощами функціонування

права 5-15%

ліва 3-10%

б) зі значним спотворенням, великим обмеженням рухливості та  змінами (трофічні, циркуляційні та інші)

права 15-35%

ліва 10-30%

 1. Псевдоартроз променевої кістки

права 30%

ліва 25%

 1. Псевдоартроз ліктьової кістки

права 20%

ліва 15%

 1. Перелом не зростається, псевдоартроз обох кісток передпліччя

права 40%

ліва 35%

 1. Травма передпліччя, ускладнена хронічним запаленням кісток, свищі, втрата кісткової тканини та неврологічні зміни оцінюються відповідно до пунктів 122-126, збільшуючи ступінь постійного або довгострокового збитку здоров’ю в залежності від ступеня ускладнень 5-15%
 2. Втрата кінцівки в передпліччі – в залежності від культі і її придатності у використанні

права 55-65%

ліва 50-60%

 1. Втрата передпліччя в області зап’ястного суглоба

права 55%

ліва 50%

Зап’ястя

 1. Обмеження рухливості зап’ястя в результаті його пошкодження (розтягнення, вивиху, перелому зап’ястя) – в залежності від обставин, діапазону рухливості, больових відчуттів та функцій пальців:

а) обмеження рухливості

права 5-10%

ліва 3-8%

б) обмеження рухливості у значній мірі

права 10-20%

ліва 8-15%

в) обмеження рухливості високого ступеня, невигідне положення руки

права 20-30%

ліва 15-25%

 1. Повне защемлення зап’ястя:

а) у функціонально вигідному положенні – в залежності від ступеня ураження рук і пальців

права 15-30%

ліва 10-25%

б) у функціонально невигідному положенні в залежності від ступеня ураження рук і пальців

права 25-45%

ліва 20-40%

 1. Травми зап’ястя, ускладнені глибокими, постійними трофічними змінами, хронічними гнійними запаленнями кістки зап’ястя, свищі та неврологічні зміни, оцінюються по пунктах 130 та 131, збільшуючи ступінь короткострокового або довгострокового збитку здоров’ю в залежності від ступеня ускладнень: 1-10 %
 2. Втрата руки на рівні зап’ястя

права 55 %

ліва 50%

Травма долоні й пальців. Великий палець

 1. Переломи та вивих великого пальця (п’ястно кістка й фаланги великого пальця) – в залежності від деформації та ступеня порушень функцій пальця:

а) зі зміщенням

права 5-10%

ліва 3-8%

б) з великим зміщенням і спотворенням

права 10-20%

ліва 8-15%

Примітка: При оцінці ступеня порушення функцій пальця слід перш за все брати до уваги, здатність протистояння та тримання.

 1. Втрата великого пальця:

а) втрата кінчика

права 5%

ліва 3%

б) втрата фаланги нігтя

права рука 10%

ліва рука 8%

в) втрата нігтьової фаланги з частиною основи фаланги (до 2/3 довжини фаланги)

права рука 15%

ліва 10%

г) втрата нігтьової фаланги і базальної фаланги нижче 2/3 довжини або втрата обох фаланг без кісток

права 20%

ліва 15%

д) втрата обох фаланг з п’ястковою кісткою

права 30%

ліва 25%

 1. Будь-які інші ураження великого пальця (шрам, пошкодження сухожиль, деформація, спазми суглобів, защемлення, трофічні зміни та інше):

а) обмеження функцій

права рука 3-10%

ліва рука 1-8%

б) суттєве обмеження функцій

права рука 10-20%

ліва рука 8-15%

в) порушена функція, що межує з наслідками втрати великого пальця руки

права 20-30%

ліва 15-25%

Вказівний палець

 1. Втрата вказівного пальця:

а) втрата кінчика

права 5%

ліва 3%

б) втрата фаланги нігтя

права 7%

ліва 5%

в) втрата нігтьової фаланги 1/3 вказівного пальця

права 8%

ліва 5%

г) втрата нігтьової та середньої фаланги пальця вище 1/3

права 12%

ліва 10%

д) втрата трьох правих фаланг

права 17%

ліва 15%

е) втрата вказівного пальця і п’ясткової кістки

права 23%

ліва 20 %

 1. Всі інші ушкодження в області вказівного пальця та ​​п’ясткової кістки (рубці, пошкодження сухожиль, спотворення, спазми суглобів, трофічні зміни та інше), що викликають:

а) обмеження функцій

права 3-8%

ліва 1-5%

б) значне обмеження функцій – в залежності від ступеня

права 8-12%

ліва 5-10%

 1. c) непридатність пальця, що межує з втратою

права 17%

ліва 15%

Палець, третій, четвертий і п’ятий

 1. Втрата всієї фаланги або частини фаланги:

а) третій та четвертий фаланг пальця, за кожен фаланг

права 3%

ліва 2%

б) п’ятий палець, за кожен фаланг

права 1%

ліва 1%

 1. Втрата пальців III, IV або V з п’ястковою кісткою

права 12%

ліва 8%

 1. Всі інші порушення в межах пальців, III, IV, V (шрами, спотворення, спазми суглобів, трофічні зміни та інше) що викликають:

а) обмеження функцій пальця

права 2%

ліва 1%

б) значне обмеження функцій пальця

права 4%

ліва 3%

в) непридатність пальця, що межує з втратою

права 7%

ліва 5%

Примітка: При пошкодженні великої кількості пальців загальна оцінка повинна бути не нижче, ніж загальна втрата цих пальців і відповідати ступеню функціональності руки. Пошкодження, що зачіпає всі пальці з повною втратою функціональності руки не може перевищувати 55% для правої руки і 50% для лівої.

 

Компенсація громадянам України за нещасний випадок в Польщі.

За останні два роки, ймовірно, відбулися найбільші демографічні зміни в післявоєнній історії Польщі. Маси іммігрантів зі Сходу: Білорусі, Грузії, Казахстану і, перш за все, з України прибули на територію Польської Республіки.

За офіційними оцінками, у Польщі близько мільйона українців, самі українці говорять, що два мільйони їх громадян шукають щастя між Одрою, Бугом та Нисой.

Українці, білоруси, росіяни шукають щастя в Польщі, але, як і з поляки, з ними трапляються нещастя. Досить поспостерігати за повідомленнями ЗМІ, щоб почути про жертв дорожньо-транспортних пригод з України або інших пострадянських країн, які постраждали в результаті нещасного випадку на роботі.

Питання, яке часто виникає: чи є у них як у громадян України, Білорусі, Росії, Грузії, Молдови чи Казахстану законні підстави вимагати відшкодування збитків, компенсації, пенсії?

Відповідь на це питання очевидна.

Якщо українець або інший іноземець, який проживає в Польщі, постраждав з вини третьої особи або його майно було пошкоджене, то до нього застосовуються ті ж правові норми, що й до поляків. Таким же чином, якщо іноземець працював за трудовим договором та потрапив в аварію на роботі, він може також задовольнити свої претензії через отримання виплат від держави.

У Польщі, положення Цивільного кодексу жодним чином не дискримінують жертв нещасних випадків в залежності від того, чи отримав травму українець, білорус або поляк.

Шановний читач, якщо Ви громадянин України або будь-якої іншої країни і можливо у Вас сталося нещастя або Ви постраждали в результаті аварії, то в такому випадку Ви також маєте право вимагати компенсацію, відшкодування шкоди або пенсію. А родичі в разі смерті близької людини, яка працювала в Польщі й в результаті нещасного випадку померла можуть також звернутися до страхових компаній, що діють в Польщі, для отримання компенсації за смерть близької людини.